Skip to main content

Canaster da cumpra

Close Cart

NIES BREIL PUR OLD TOM GIN HONEY

BREIL PUR Old Tom Gin Honey senumna nossa nova ediziun speciala dalla varianta d’origin dil gin. Igl emprem Old Tom Gin pur biologic dalla Svizra! Igl Old Tom Gin, tradiziunalmein empau dultschs e populars en l’Engheltiara cunzun duront il 18’avel e 19’avel tschentaner, ei in bein cultural engles. BREIL PUR ughegia ina nova interpretaziun. Per il gust dultsch obligatoric, procura il mèl d’aviuls da bio cun sigil da qualitad d’aur, raccoltaus sin la planira aulta sin 1654 meters sur mar a Tenna (GR).

La basa dil destillat da tradiziun fuorma la receptura singulara dil BREIL PUR London Dry Gin cun geneivra alpina, cresta tgiet e menta da tschugalata. Il gin vegn buttegliaus cun ina fermezia da beiber da 45% vol.

Il process da producir fetg custeivel porscha in diember da tocs fetg limitau. Che era tier il old tom gin, mintga butteglia vegn emplenida da nus a maun, etichettada, stapunada e numerada singul cun in sigil al culiez dalla butteglia, secapescha da sez. Preparaus sco gin pur cun in tonic premium ni sco ingredienza en in coctail classic: more than honey. Ei dat nuot meglier.

Empustar ussa